Vedtægter

VEDTÆGTER


 • 1. Navn

   Foreningens navn er ”Kunst i Filetèn”.


 • 2. Hjemsted.

   Gribskov Kommune.

 

 • 3. Formål.

 Foreningens formål er:

 

 At afholde kunstudstilling mindst én gang årligt.

                         

 At bevare og fremme interessen for et bredt udbud af kunstneriske udtryksformer i kommunen.

                         

 

 • 4. Medlemmer.

 

Medlemmer optages blandt udøvende kunstnere med folkeregisteradresse i Gribskov Kommune. Medlemskab ophører ved flytning fra kommunen.

Medlemmer kan deltage ved bestyrelsesmøder med stemmeret. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Alle beslutninger vedtages med flertal af de fremmødte.

 

 • 5. Eksklusion.

 

Medlemmer, som ikke overholder foreningens vedtægter eller  på anden måde skader foreningen,

kan ekskluderes. En sådan eksklusion kan forlanges optaget på en ekstraordinær Generalforsamling.

 

 • 6. Generalforsamling.

 

Generalforsamlingen er foreningens højest besluttende myndighed. Alle medlemmer (med seneste

kvittering for indbetalt kontingent) har stemmeret på Generalforsamlingen, som er beslutningsdygtig

uanset de fremmødtes antal. Der kan stemmes ved fuldmagt. Kun én pr. medlem.

 

Der indkaldes til Generalforsamling med 3 ugers varsel én gang om året i oktober måned. Samtidig med

indkaldelsen udsendes dagsorden, som skal indeholde følgende:

 

 1. Valg af dirigent.
 2. Årsberetning.
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab.
 4. Forslag fra medlemmerne. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før Generalforsamlingen.
 5. Fastsættelse af kontingent og udstillingsgebyr.
 6. Valg til bestyrelse.
 7. Valg af 2 suppleanter.
 8. Valg af revisor.

 

Ekstraordinær Generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, hvis denne eller mindst 5 medlemmer skriftligt begærer det. Den afholdes efter samme regler som Generalforsamlingen.

 

 • 7. Bestyrelse.

 

Bestyrelsen består af 3 valgte medlemmer af foreningen samt af 2 suppleanter, der ligeledes er medlemmer af foreningen.

 

Formand og bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Suppleanter for 1 år ad gangen.

 

Bestyrelsen fastsætter før hver udstilling betingelserne for udstillingen og de deltagende medlemmer. Det forventes at alle de udstillende kunstnere aktivt deltager i flest muligt af de praktiske opgaver, der er knyttet til afholdelse af kunstudstillingen.

 

 • 8. Ansvarlige.

                                                  

Foreningen tegnes af formand og kasserer.

 

 • 9. Mødehyppighed.

 

Bestyrelsen fastsætter selv sin mødeaktivitet.

 

 • 10. Opløsning.

 

Foreningen kan ikke opløses så længe 5 medlemmer opretholder dens beståen. Foreningen kan ej heller opløses uden en ekstraordinær Generalforsamling. I tilfælde af opløsning tilfalder eventuelle midler velgørende formål efter bestyrelsens beslutning.

 

 Vedtægterne for foreningen ”Kunst i Filetèn” træder i kraft den

 

Således vedtaget på ekstraordinær Generalforsamlingen den 6. december 2018

 

 

                          Formand                                                              Kasserer

                          Gerry Dinnage                                                    Lene Helsvad